Miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


Meeyinvest.com là trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Meey Invest (dưới đây gọi tắt là Công ty).

Những nội dung, thông tin, biểu mẫu mà người xem tìm thấy tại trang web này là những thông tin được áp dụng cho từng vụ việc cụ thể vào từng thời điểm cụ thể, không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Vì vậy, quý khách chỉ nên xem những thông tin đó là nguồn tham khảo.

Ngoài ra, do sự thay đổi thường xuyên của các chính sách pháp luật trong và ngoài nước nên những thông tin mà quý khách tìm được tại trang web này có thể đã hết hiệu lực hoặc đã có thay đổi. Trong trường hợp đó, quý khách có thể liên lạc lại với chúng tôi để trao đổi và được cung cấp thông tin mới.

Cả Công ty và bất kỳ chi nhánh, cố vấn và đại diện nào của Công ty đều không chịu trách nhiệm về các thiệt hại (do sơ suất hoặc theo bất kỳ cách nào khác) liên quan đến các tổn thất, liên quan đến việc sử dụng các tài liệu hoặc thông tin được cung cấp trên Meeyinvest.com.

Mọi hành vi truy cập bất hợp pháp vào trang web này hoặc thông qua trang web này để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác đều bị nghiêm cấm và phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hậu quả gây ra bởi những hành vi phạm pháp này.

© MeeyInvest Inc.

Điều  khoản sử dụng – Phòng Pháp lý Meey Invest