Hợp đồng khách hàng


Thỏa thuận khách hàng này xác định thứ tự và các điều kiện mà Công ty ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm hoặc hợp đồng dịch vụ với khách hàng thông qua phần mềm, nằm trên Internet tại URL sau: https://meeyinvest.com và các tên miền phụ của nó.

1. Điều khoản và định nghĩa

MEEY LAND – Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Meey Land có mã số doanh nghiệp 0108867454 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2019. MEEY LAND được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

MEEY INVEST – Meey Invest Global PTE. LTD có mã số doanh nghiệp: 201942303W do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2019.

Đại lý – Là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ vủa bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Thỏa thuận khách hàng – Là một thỏa thuận về các điều kiện đầu tư, bao gồm tất cả các phụ lục của nó, nằm trong tài khoản của khách hàng (như một lời đề nghị).

Hợp đồng đầu tư – Là dịch vụ với Khách hàng thông qua phần mềm, được đặt trong (dưới dạng ưu đãi) khi áp dụng

Hợp đồng dịch vụ – Là hợp đồng nằm trong tài khoản của khách hàng khi gửi đơn đăng ký.

Đơn đăng ký -Là thông tin của khách hàng được gửi qua trang web Meeyinvest.com liên quan đến yêu cầu ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm hoặc hợp đồng dịch vụ.

Đầu tư – Tiền được chuyển đến Meey Invest bởi khách hàng thông qua công ty với mục đích tài trợ cho dự án Meey Land.

Khách hàng – Một người đã được cấp quyền truy cập vào tài khoản do việc chấp nhận thỏa thuận người dùng và chấp nhận thỏa thuận khách hàng, theo điều 3 của thỏa thuận khách hàng.

Tài khoản – Một phần bảo mật chuyên biệt của trang web, lấy thông tin cá nhân của khách hàng và cho phép khách hàng bằng các dịch vụ đặc biệt, để tạo ứng dụng, thực hiện các giao dịch khác nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho công ty để quản lý thanh toán, nhận thông báo pháp lý và thông tin liên quan khác từ công ty, để làm quen với các tài liệu báo cáo và thực hiện các chức năng khác trong khả năng kỹ thuật của tài khoản.

Công ty hoặc người bảo lãnh – Công ty Meey Invest đã đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Số điểm – Số điểm MEY được xác định giá trị tương đương với 1 cổ phiếu khi công ty chính thức trở thành công ty đại chúng.

Thỏa thuận lựa chọn – Một thỏa thuận về việc cấp quyền yêu cầu số điểm trong phần quy định được cung cấp trong phụ lục 2 cho hợp đồng đầu tư được bảo đảm.

Gói chia sẻ – Gói đặc biệt bao gồm số điểm được bảo đảm với mức chiết khấu tương ứng. Số lượng cổ phiếu được bảo đảm trong gói chia sẻ và giá của chúng, được xác định bởi Meey được ký kết giữa nhà đầu tư và công ty, chấp nhận trên trang web tại địa chỉ: https://meeyinvest.com.

Dự án Meeyland – Dự án hệ sinh thái bất động sản

Thanh toán – Tiền mặt, séc, hối phiếu, tiền điện tử và các phương tiện thanh toán khác, được sử dụng cho các giao dịch tiền tệ trên Internet, được đăng ký trong tiểu mục “Tài khoản tiền gửi” trong phần “Ngân hàng” của Tài khoản, được khách hàng trả cho Công ty như một khoản thanh toán tạm ứng được bảo đảm, theo thỏa thuận khách hàng, cho các tính toán tiếp theo trong các khung của hợp đồng đầu tư được bảo đảm và / hoặc thỏa thuận dịch vụ, trong trường hợp ký kết.

Dịch vụ thanh toán – Một dịch vụ trên Internet, được dự tính trong tài khoản tiền gửi của tiểu mục trong phần” Ngân hàng “của tài khoản, cho phép chấp nhận thanh toán, liên quan đến Đại lý.

Ngày làm việc – Tất cả các ngày trong tuần, trừ cuối tuần và ngày lễ , được quy định theo pháp luật Việt Nam, trong đó Công ty, Đại lý sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ.

Chi phí – Hoa hồng hoặc phí chuyển nhượng, liên quan đến chuyển đổi, xử lý và chuyển nhượng các khoản thanh toán được thu thập bởi Đại lý và / hoặc các trung gian khác.

Tài khoản – Tài khoản cá nhân của khách hàng trong phần tài khoản, là một yếu tố của phần cứng và phần mềm, được tích hợp với các trang web dành cho việc thực hiện các hoạt động kế toán nội bộ của Công ty (biên lai, thanh toán , hoàn lại tiền). Tài khoản không phải là tài khoản được mở bởi các tổ chức tín dụng (ngân hàng) và / hoặc hệ thống thanh toán, hoặc tài khoản lưu ký.

Trang web – Một trang web Internet tại: https://meeyinvest.com. Công ty có quyền thay đổi địa chỉ được chỉ định của trang web trên Internet bằng cách đăng thông báo trên trang web, không muộn hơn mười ngày (10 ngày) trước đó; và sau khi thông báo cho tất cả các khách hàng đã chỉ ra thông tin chi tiết của họ trong phần hồ sơ cá nhân trên tủ của họ. Rủi ro ảnh hưởng xấu đến khách hàng do không nhận được thông tin được đăng trên trang web của công ty theo đoạn này của thỏa thuận khách hàng, sẽ do khách hàng chịu.

Các bên – Khách hàng và Công ty.

Dich vụ được Công ty bán cho khách hàng theo hợp đồng dịch vụ.

2. Quy định chung, đại diện và bảo hành

2.1. Thỏa thuận hiện tại được ký kết nhằm đảm bảo các bên có thể ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm trong khuôn khổ triển khai dự án Meey Land của nhóm các công ty Meey System liên quan đến Công ty, theo kế hoạch phát triển của Meey Land. Nhóm hệ thống các công ty và / hoặc hợp đồng dịch vụ.

2.2. Công ty có quyền ủy thác các phần nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba mà Công ty tham gia vì lợi ích của việc phát triển và cấu trúc công việc của mình.

2.3. Trước khi ký hợp đồng đầu tư bảo đảm, Công ty đảm bảo và đảm bảo rằng đó là đại diện ủy quyền (Đại lý) của GTI, cam kết chuyển nhượng Đầu tư GTI và truyền thông tin về các điều khoản của hợp đồng đầu tư bảo đảm đã ký kết cho GTI.

2.4. Mỗi bên trong thỏa thuận khách hàng đảm bảo rằng họ đã nhận được tất cả sự đồng ý và chấp thuận (bao gồm, nếu cần, các cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác) cần thiết để ký kết và thực hiện thỏa thuận khách hàng và các giao dịch được cung cấp cho họ; ký kết và thực thi thỏa thuận khách hàng và các giao dịch được cung cấp không phải là, và sẽ không cấu thành vi phạm hợp đồng và thỏa thuận đã ký trước đó của bất kỳ hành động, quyết định, lệnh, nghị định hay quy định nào khác hành vi của cơ quan công quyền, quyết định, phán quyết, lệnh hoặc hành động khác của tòa án, bất kỳ tòa án trọng tài hoặc trọng tài nhà nước nào, mở rộng hiệu lực của nó cho bên liên quan.

3. Quy trình ký kết thỏa thuận khách hàng (sự chấp nhận của khách hàng)

3.1. Văn bản của thỏa thuận khách hàng, bao gồm tất cả các phụ lục, được đặt trong tủ khách hàng và được gửi tới cá nhân khách hàng.

3.2. Sẵn sàng ký kết thỏa thuận về các điều khoản được quy định trong ưu đãi, khách hàng cấu thành sự chấp nhận lời đề nghị dưới dạng điện tử theo cách thức được quy định trong phần này trong thỏa thuận khách hàng. Thỏa thuận được ký kết theo thỏa thuận của khách hàng để tham gia theo các điều kiện được thiết lập của thỏa thuận khách hàng.

3.3. Chấp nhận thỏa thuận khách hàng có nghĩa là khách hàng đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận khách hàng, bao gồm tất cả các phụ lục và có nghĩa vụ vô điều kiện tuân theo chúng.

3.4. Thực hiện bất kỳ khoản thanh toán hoặc chuyển nhượng nào của khách hàng trong suốt thời gian tồn tại của phiên bản hiện tại của thỏa thuận này trên trang web ngụ ý sự chấp nhận đầy đủ và không thể hủy bỏ của thỏa thuận này.

3.5. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận khách hàng nêu trong đoạn 3.4 trong thỏa thuận khách hàng qua đây:

a) Xác nhận và đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho Công ty trong phần “hồ sơ” của tài khoản là đầy đủ, chính xác, hợp lệ và trách nhiệm thuộc về khách hàng.

b) Đảm bảo rằng khách hàng là một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đầy đủ khả năng về mặt pháp lý, có trí tuệ và trí nhớ tốt, ước tính đầy đủ các rủi ro; rằng khách hàng đã tự đánh giá dự án Meey Land và thông tin liên quan đến dự án đó và có thể đưa ra quyết định độc lập về việc thực hiện các giao dịch với số tiền mà khách hàng sở hữu một cách hợp pháp; theo đây, khách hàng có khả năng về mặt pháp lý theo hệ thống pháp luật về tình trạng cư trú của mình và hoàn toàn đồng ý với tuyên bố về rủi ro (Phụ lục số 1 của thỏa thuận).

c) Đảm bảo khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với thỏa thuận và tất cả các phụ lục của nó, và đồng ý tuân theo chúng đầy đủ và vô điều kiện.

d) Trước khi ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm và / hoặc hợp đồng dịch vụ, cam kết kiểm tra kỹ lưỡng và chấp nhận các điều kiện của các hợp đồng này. Trong trường hợp chấp nhận vô điều kiện các điều khoản và điều kiện của họ;

e) Khách hàng nhận ra bất kỳ trích xuất nào từ các tạp chí điện tử và tệp từ máy chủ của trang web được ký bởi những người được ủy quyền của Công ty, là bằng chứng đầy đủ và có liên quan – được trình bày trong trường hợp giải quyết xung đột và / hoặc tranh chấp trong và ngoài Tòa án , Tòa trọng tài, cơ quan chính phủ và / hoặc các tổ chức khác; về ngày và thời gian ký kết thỏa thuận khách hàng, hợp đồng đầu tư bảo đảm và thỏa thuận dịch vụ của khách hàng; về ngày và thời gian nhận / không nhận thông tin cá nhân của khách hàng ,của Công ty; về các thay đổi, được thực hiện bởi khách hàng trong phần “hồ sơ” của tài khoản; về việc ký kết thỏa thuận khách hàng của khách hàng với sự tương tự của chữ ký viết tay của khách hàng; của các ứng dụng cho việc gửi hoặc rút (xóa) tiền từ tài khoản của khách hàng của các hoạt động khác được thực hiện trong tài khoản. Trách nhiệm đối với việc không tuân thủ các điều khoản, sự vô hiệu hóa của các điều kiện, bảo lãnh, được quy định trong đoạn 3.5. Trong thỏa thuận khách hàng, cũng như các rủi ro liên quan đến tiêu cực của hậu quả, là trách nhiệm duy nhất của khách hàng.

4. Thay đổi thỏa thuận khách hàng

4.1. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận trên cơ sở đơn phương bằng cách xuất bản phiên bản mới của thỏa thuận khách hàng trong tài khoản cá nhân.

4.2. Phiên bản mới của thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày được công bố trong tài khoản.

4.3. Khách hàng có nghĩa vụ thường xuyên (ít nhất một lần /một tuần) vào tài khoản cá nhân của mình để đảm bảo làm quen với các thay đổi, bổ sung, thu hồi hoặc chấm dứt thỏa thuận và chịu các rủi ro liên quan đến việc thực thi thất bại hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của mình được nêu trong đoạn này của thỏa thuận khách hàng đầy đủ.

4.4. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với phiên bản mới của thỏa thuận, khách hàng có quyền chấm dứt thỏa thuận theo mục 5.1. của thỏa thuận hiện tại; nếu đây không phải là trường hợp không đồng ý, thỏa thuận được coi là có hiệu lực trong phiên bản mới được công bố.

5. Chấm dứt thỏa thuận khách hàng

5.1. Trừ khi được quy định trong hợp đồng, một trong hai bên có thể đơn phương từ chối thực thi thỏa thuận khách hàng bằng cách thông báo cho bên kia không muộn hơn mười ngày làm việc trước đó. Thông báo được coi là được gửi trong trường hợp người nhận nhận được cũng như trong từng trường hợp sau:

a) Nếu người nhận đã từ chối nhận thông báo và từ chối đã được đưa ra bằng văn bản.

b) Nếu mặc dù có thông báo qua bưu điện, người nhận đã chọn không nhận nó và bưu điện đã thông báo cho người gửi về tình huống đó.

c) Nếu thông báo được gửi đến địa điểm được biết đến cuối cùng của người nhận, sẽ không được gửi trong trường hợp không có người nhận tại địa chỉ đã cho và bưu điện đã thông báo cho người gửi về tình huống.

d) Nếu trong trường hợp thông báo điện tử, người nhận đã ngừng sử dụng email được chỉ định chính thức và không thông báo về địa chỉ email mới.

5.2. Nếu Khách hàng không gửi bất kỳ đơn đặt hàng nào liên quan đến việc hoàn trả các khoản thanh toán trên tài khoản của mình tại thời điểm chấm dứt thỏa thuận khách hàng, Công ty có quyền chuyển chúng vào tài khoản ngân hàng của khách hàng nếu biết thông tin thanh toán của khách hàng . Đồng thời, các khoản tiền mà khách hàng chuyển cho đầu tư sẽ không được hoàn trả.

5.3. Khi chấm dứt thỏa thuận khách hàng, mối quan hệ pháp lý với khách hàng dừng lại. Các ngoại lệ là quan hệ pháp lý liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận khách hàng (hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước đó). Trừ khi có quy định khác của thỏa thuận, việc hoàn trả các chi phí tương ứng của Công ty được thực hiện theo thủ tục thông thường. Sau khi bắt đầu thủ tục chấm dứt thỏa thuận khách hàng, Công ty sẽ có quyền khấu trừ vào quỹ của khách hàng tất cả các chi phí của Công ty phát sinh theo thỏa thuận này.

5.4. Quyền đối với các cổ phiếu có bảo đảm hoặc tỉ lệ phần trăm theo hợp đồng đầu tư bảo đảm, được hoàn toàn dành riêng cho các khách hàng sau khi kết thúc hiệp định khách hàng, trong khi tất cả các câu hỏi liên quan đến quyền sở hữu và quản lý của bảo đảm cổ phiếu, được giải quyết trong các điều khoản của hợp đồng đầu tư bảo đảm.

6. Chủ đề của thỏa thuận khách hàng

6.1. Trên cơ sở ứng dụng, Công ty cam kết ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm với khách hàng, chủ đề là chuyển nhượng các khoản đầu tư vào dự án Meeyland và cơ hội giành quyền đối với cổ phiếu được bảo đảm, theo tùy chọn thỏa thuận, như là phương tiện của nghĩa vụ thực thi GTI. Theo hợp đồng đầu tư được bảo đảm, theo yêu cầu của khách hàng, người bảo lãnh chuyển nhượng cổ phần được bảo đảm vào tài khoản của khách hàng để nhượng bộ yêu cầu tương xứng cho GTI.

6.2. Các gói đầu tư được khách hàng lựa chọn bằng cách điền vào mẫu “Đơn đăng ký” trong tiểu mục “Đầu tư” và “Đầu tư trả góp” trong phần “Đầu tư” của tài khoản. Trong quá trình hình thành ứng dụng và đăng ký hợp đồng đầu tư bảo đảm, những điều sau đây sẽ được tính đến:

6.2.1. Các khoản thanh toán với số tiền bằng tổng giá trị của gói chia sẻ sẽ được ghi có vào việc thực hiện nghĩa vụ tiền tệ của khách hàng theo hợp đồng đầu tư bảo đảm.

6.2.2. Tổng số tiền đầu tư, chiết khấu hiện tại, chi phí của gói chia sẻ bằng USD, theo ứng dụng, được xác định trong cột “Tổng” của phần “đầu tư” trong phần “đầu tư” của tài khoản, và cũng được chuyển nhượng dưới hình thức hợp đồng đầu tư bảo đảm cho các bên ký kết sau đó.

6.2.3. Thông tin về các khoản đầu tư và các gói chia sẻ đã chọn được Công ty chuyển đến GTI, tuân thủ các đơn đăng ký đã nộp và các khoản thanh toán được ghi có để thanh toán, theo hợp đồng đầu tư bảo đảm.

6.2.4. Quyền đối với quyền sở hữu cổ phần được bảo đảm và được chuyển từ người bảo lãnh cho khách hàng kể từ thời điểm áp dụng yêu cầu bằng văn bản theo thỏa thuận tùy chọn. Đồng thời với việc chuyển giao quyền sở hữu cổ phần bảo đảm, tất cả các quyền được chuyển cho khách hàng, được lưu giữ bởi cổ phần bảo đảm.

6.2.5. Các cổ phần được bảo đảm mua lại được nêu trong phần phụ chứng nhận của tôi trong “phần đầu tư” của tài khoản.

6.3. Dựa trên ứng dụng, Công ty cam kết ký kết hợp đồng dịch vụ và khách hàng ,cam kết chấp nhận và thanh toán cho các dịch vụ được hoàn trả.

6.3.1. Danh sách các dịch vụ được cung cấp, cũng như thủ tục điền đơn, được Công ty công bố trên trang web.

6.3.2. Các khoản thanh toán với số tiền bằng với giá của dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ sẽ được tính là các khoản thanh toán cho dịch vụ.

6.4. Tại thời điểm nộp đơn, khách hàng đảm bảo rằng có đủ tiền trong tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch theo quy trình được thiết lập trong đoạn. 7.8 của “Thỏa thuận khách hàng”

6.5. Trên cơ sở tự nguyện, khách hàng được quyền tham gia các chương trình ưu đãi (giới thiệu, đại lý) do Công ty thực hiện nhằm thúc đẩy dự án MEEY INVEST và tăng cường đầu tư. Các điều kiện để tham gia vào các chương trình được đề cập ở trên, được Công ty công bố trong tài khoản.

6.6. Công ty, ứng dụng của khách hàng, gửi qua dịch vụ đặc biệt của có quyền để cung cấp thêm các dịch vụ trả tiền hoặc miễn phí, bao gồm các dịch vụ đào tạo trong khuôn khổ các hoạt động của khách hàng của đại lí, tổ chức hội nghị, xử lý và gửi tài liệu.

6.7. Do thỏa thuận là phụ trợ, có tính chất sơ bộ và nhằm mục đích tổ chức và cung cấp ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm và hợp đồng dịch vụ giữa các bên, các dịch vụ của Công ty về xử lý ứng dụng, cung cấp tài khoản, lưu trữ thanh toán và các dịch vụ khác không phải là chủ đề của giao dịch miễn phí riêng biệt, được cung cấp miễn phí trong thỏa thuận của khách hàng.

7. Giao dịch thanh toán

7.1. Khoản thanh toán được hiển thị trên tài khoản bằng USD, sau khi Công ty nhận được.

a) Thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng độc quyền các dịch vụ thanh toán được cung cấp trong tài khoản.

b) Một khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào khác (khác với các khoản đã nêu ở trên) chỉ có thể được khách hàng thực hiện với sự cho phép bằng văn bản của Công ty. Mặt khác, Công ty có quyền không nhận khoản thanh toán đó hoặc trả lại số tiền đã nhận vào tài khoản của người trả tiền (trừ chi phí cho hoạt động ngân hàng).

7.2. Công ty có quyền yêu cầu một bản sao chứng từ thanh toán từ khách hàng, được cung cấp bởi ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán của người trả tiền kèm theo ghi chú thực hiện. Công ty có quyền không hiển thị tiền của khoản thanh toán tương ứng trên tài khoản của khách hàng trước khi khách hàng xuất trình một bản sao của tài liệu và khi tiền chưa được ghi có vào tài khoản ngân hàng của Công ty.

7.3. Nếu thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, khách hàng có nghĩa vụ chỉ định mục đích thanh toán sau trong chứng từ thanh toán: “Thanh toán theo thỏa thuận khách hàng số 01-2016”.

a) Trong trường hợp khách hàng thanh toán không đúng mục đích, Công ty có quyền không hiển thị khoản thanh toán trên tài khoản và không thực hiện bất kỳ giao dịch nào với khoản thanh toán trước khi khách hàng làm rõ mục đích thanh toán. Trong trường hợp này, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho Công ty một văn bản làm rõ về mục đích thanh toán. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ này trước khi kết thúc tháng dương lịch, trong đó khoản thanh toán tương ứng được nhập, Công ty có quyền trả lại khoản thanh toán cho tài khoản mà họ đã nhận được.

7.4. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở ứng dụng, hình thức có sẵn trong phần “Tiền gửi” của phần Ngân hàng “của Tài khoản. Việc hủy đơn  không thể được thực hiện sau khi đã gửi 7.4.1. Các khoản thanh toán được ghi có vào tài khoản theo các điều khoản sau:

a) Các khoản thanh toán được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty, được xử lý không muộn hơn một ngày sau ngày nhận;

b) Các khoản thanh toán được chuyển đến tài khoản ngân hàng của đại lý , được xử lý chậm nhất một ngày sau ngày chuyển tiền vào tài khoản kinh doanh của công ty bởi công ty.

7.5. Công ty chấp nhận thanh toán bằng loại tiền mà Công ty hoặc Đại lý đã mở tài khoản. Chi tiết về dịch vụ thanh toán liên quan đến thực hiện ký quỹ, nằm trong tài khoản.

7.6. Khi thực hiện việc thanh toán bằng đồng tiền khác với loại tiền tệ của tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản của Công ty mà thanh toán được thực hiện bởi Đại lý, khách hàng phải tính đến biến động tỷ giá và phí ngân hàng cho các hoạt động chuyển đổi.

7.7. Khi thanh toán, tất cả các khoản hoa hồng của ngân hàng, đại lý, đại lý thanh toán, trung gian tài chính, v.v … liên quan đến khoản thanh toán sẽ được khách hàng hoàn trả; do đó, khách hàng phải xem xét khả năng thanh toán được hiển thị trên tài khoản của mình, ngoại trừ hoa hồng tương ứng hoặc phí chuyển khoản.

7.8. Khi thực hiện thanh toán theo hợp đồng đầu tư được bảo đảm và / hoặc thỏa thuận dịch vụ, khoản thanh toán được thực hiện bằng cách cân đối số tiền tương ứng từ các khoản thanh toán được ghi trong tài khoản.

7.9. Trước khi rút tiền từ tài khoản đối với các khoản đầu tư hoặc thanh toán cho các dịch vụ, khoản thanh toán mà Công ty nhận được được coi là khoản thanh toán tạm ứng có bảo đảm trên tài khoản thực hiện nghĩa vụ trong tương lai của Công ty theo thỏa thuận cung cấp và thỏa thuận đầu tư và / hoặc dịch vụ và là tài sản của Công ty. Tiền lãi hoặc hình thức thưởng khác cho các khoản thanh toán thường trực trên tài khoản hiện tại của Công ty hoặc Đại lý không bị tính phí thanh toán.

8. Nhắn tin, lưu lượng tài liệu

8.1. Thông điệp và luồng tài liệu giữa khách hàng và Công ty, theo quy định, được thực hiện với việc sử dụng các tài liệu điện tử.

8.1.1. Trừ khi được thỏa thuận khách hàng cung cấp theo cách khác và nếu có khả năng thực thi kỹ thuật trong tài khoản, khách hàng có thể gửi các tài liệu sau đây, được hình thành và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ đặc biệt của tài khoản:

a. Đơn xin ký kết hợp đồng đầu tư bảo đảm;

b. Đơn xin ký kết hợp đồng dịch vụ;

c. Đơn xin thanh toán;

d. Đơn xin rút tiền thanh toán;

e. Các hoạt động khác có thể được thực hiện về mặt kỹ thuật trong tủ cá nhân.

8.1.2. Sau khi ủy quyền trong tài khoản cá nhân, tất cả các hoạt động, được khách hàng thực hiện thông qua tài khoản cá nhân, được coi là được khách hàng chấp thuận trừ khi có quyết định khác của tòa án xác nhận hành động bất hợp pháp của bên thứ ba.

a) Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho thiết bị cung cấp quyền truy cập vào tủ cá nhân, cũng như bảo vệ tính bảo mật của thông tin đăng nhập và mật khẩu, bao gồm:

b) Không để thiết bị không giám sát;

c) Không chuyển thiết bị cho bên thứ ba;

d) Cài đặt các biện pháp bảo vệ bổ sung trong thiết bị và kích hoạt các hệ thống an toàn hiện tại;

e) Giữ mật khẩu riêng tư;

f) Không cho phép truy cập vào thiết bị cho bên thứ ba thông qua kết nối dây và không dây (Bluetooth, Wi-Fi, kết nối cáp, v.v.);

g) Nếu có thể, cài đặt và sử dụng các chương trình chống vi-rút và các chương trình bảo vệ chống lại sự xâm nhập trái phép;

h) Trường hợp trộm cắp hoặc bất kỳ chiếm đoạt bất hợp pháp khác của thiết bị, mất mát của thiết bị, hoặc trong trường hợp có cơ sở thực tế để tin rằng một bên thứ ba có hoặc có thể có truy cập, thông báo ngay cho Công ty để chặn tủ cá nhân.

Việc không thực hiện các biện pháp có thể dẫn đến thiệt hại cho khách hàng do các bên thứ ba thực hiện các hoạt động trái phép của Khách hàng thông qua tài khoản cá nhân bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của khách hàng (hoặc địa chỉ điện tử) và mật khẩu. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng về những thiệt hại đó trong mọi trường hợp.

8.1.3. Khả năng nộp tài liệu theo quy trình được nêu trong đoạn của thỏa thuận khách hàng hiện tại, được trao cho khách hàng trên cơ sở chấp nhận thỏa thuận khách hàng và thỏa thuận người dùng.

a) Công ty có quyền gửi các yêu cầu, thông báo, báo cáo của khách hàng, theo thỏa thuận hiện tại, bằng cách xuất bản của họ trong tài khoản cá nhân.

b) Tài liệu điện tử được cung cấp bởi đoạn

8.1.4 Thỏa thuận khách hàng sẽ  sẽ được thừa nhận là bằng chứng tài liệu trong việc giải quyết các điểm tranh chấp và / hoặc xung đột, bao gồm cả bằng chứng về các yêu cầu thông báo, tin nhắn, cũng như các yêu cầu của khách hàng hoặc đơn đặt hàng, và để xác định các điều khoản được nêu trong các yêu cầu hoặc đơn đặt hàng. 8.2.

Công ty có thể sử dụng sao chép chữ ký bằng phương pháp sao chép cơ học trên các tài liệu được cung cấp cho Khách hàng.

9. Trách nhiệm

9.1. Các bên chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ trong trường hợp cố ý hoặc sơ suất.

9.2. Các bên không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm nghĩa vụ do các lý do kỹ thuật, đó là:

Không có hỗ trợ kỹ thuật trong những ngày không phải là ngày làm việc, lỗi phần mềm, quá tải kênh liên lạc điện tử, hư hỏng thiết bị, các sự cố kỹ thuật khác có phát sinh thông qua không có lỗi của các bên.

9.3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Đối với các thiệt hại do việc thực hiện các ứng dụng được Công ty xem xét chính đáng là đến từ khách hàng;

b) Đối với kết quả của các quyết định đầu tư của khách hàng trên cơ sở tham vấn và thông tin phân tích do Công ty cung cấp;

c) Đối với việc Công ty không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình do việc chấm dứt hoặc đình chỉ hoạt động của Đại lý.

9.4. Khách hàng có nghĩa vụ bồi hoàn cho Công ty các chi phí phát sinh do sự hài lòng của các vụ kiện của bên thứ ba phát sinh do việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

10. Lực lượng chính

10.1. Các bên sẽ không chịu trách nhiệm cho sự thất bại hoàn toàn hoặc một phần (thực thi không phù hợp) nghĩa vụ của thỏa thuận trong trường hợp thất bại này (thực thi không phù hợp) là kết quả của lực lượng chính diễn ra sau khi ký kết thỏa thuận.

10.2. Trong trường hợp lực lượng chính, thời hạn thực hiện nghĩa vụ của các bên được kéo dài theo thời gian hoạt động của các trường hợp đó.

10.3. Bên thấy không thể thực hiện nghĩa vụ của thỏa thuận phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng ba ngày sau khi bắt đầu các tình huống đó và mô tả tình huống, khoảng thời gian có thể xảy ra của hiệu lực và chấm dứt các trường hợp này.

10,4. Nếu các bên không có khả năng thực hiện đầy đủ hoặc một phần nghĩa vụ của thỏa thuận trong trường hợp có hiệu lực lớn trong hơn một tháng, các bên có quyền chấm dứt thỏa thuận. Trong trường hợp này, cả hai bên đều không có quyền bồi thường thiệt hại do việc chấm dứt đó gây ra.

11. Giải pháp tranh chấp

11.1. Các bên sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết cho giải pháp cho các điểm tranh chấp bằng phương thức tham vấn thân thiện và thiện chí.

11.2. Tranh chấp giữa các bên không thể giải quyết bằng đàm phán sẽ được xem xét dưới dạng các giao thức trước hành động. Khiếu nại (đơn, khiếu nại và các khiếu nại tương tự khác, sau đây được gọi chung là khiếu nại) phải được gửi cho mỗi bên bằng cách đăng ký với thông báo gửi, tài liệu được quét – qua email; bằng thư chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp để nhận chữ ký sử dụng địa chỉ bưu chính của khách hàng được chỉ định trong phần “Hồ sơ” của tài khoản và địa chỉ bưu chính của Công ty được chỉ định trong thỏa thuận khách hàng.

11.3. Khiếu nại được xem xét:

a) Bởi Công ty – trong vòng ba mươi ngày sau ngày nhận, hoặc trong mười lăm ngày trong trường hợp yêu cầu bồi thường, không yêu cầu điều tra và xác minh thêm;

b) Bởi khách hàng – trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày nhận;

c) Công ty có quyền yêu cầu các tài liệu và thông tin bổ sung từ đơn vị được giải quyết (sau đây: Người nộp đơn “) trong quá trình xem xét yêu cầu bồi thường, thời gian xem xét yêu cầu bồi thường sẽ tăng lên trong thời gian nộp yêu cầu tài liệu, nhưng không quá mười ngày.

11.4. Công ty không xem xét các khiếu nại nặc danh, tức là các khiếu nại không chứa thông tin về người nộp đơn.

11.5. Công ty có quyền từ chối yêu cầu bồi thường nếu được nộp lần thứ hai , tức là không có thông tin mới trong khi tất cả các đối số được phác thảo đã được kiểm tra đầy đủ và người nộp đơn đã nhận được câu trả lời.

11.6. Thông báo bác bỏ yêu cầu có tham chiếu đến câu trả lời được đưa ra trước đó được gửi cho người nộp đơn mà không thể giải quyết theo giao thức tiến hành động, được quyền giải quyết theo quy trình tư pháp theo hệ thống pháp luật của Việt Nam.

12. Các điều khoản khác

12.1. Công ty có quyền ủy thác các quyền và nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba nếu phù hợp với kế hoạch phát triển của dự án MeeyLand.

12.2. Luật áp dụng: áp dụng theo Pháp luật Việt Nam.

12.3. Thỏa thuận khách hàng có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày khách hàng thanh toán đầu tiên và sau đó sẽ được tự động gia hạn trong trường hợp không có thông báo bằng văn bản cho bên kia trong một tháng theo lịch trước khi hết hạn thỏa thuận khách hàng.

12.4. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ ủy quyền được nêu trong thỏa thuận hiện tại cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

12.5. Thỏa thuận này và tài liệu giao dịch có thể được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, phiên bản bằng tiếng Việt sẽ được áp dụng. Tất cả các thông báo chuyển tiếp theo thỏa thuận này sẽ được dịch sang tiếng Việt. Tất cả các khiếu nại, truy vấn, báo cáo, chứng chỉ và các tài liệu hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp dưới đây sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc sẽ được kèm theo một bản dịch được chứng thực sang tiếng Việt.

Tuyên ngôn rủi ro, liên quan đến việc tham gia dự án MeeyLand

Mục đích của tuyên bố này là cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về các rủi ro liên quan đến việc ký kết hợp đồng đầu tư an toàn hoặc các giao dịch tài chính trong khuôn khổ thỏa thuận khách hàng và để cảnh báo về những tổn thất có thể xảy ra trong việc thực hiện đầu tư vào dự án MeeyLand.

Rủi ro trong tuyên bố này đề cập đến khả năng tổn thất tài chính của nhà đầu tư (dưới dạng thiệt hại thực tế và / hoặc tổn thất lợi nhuận) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các khoản đầu tư hoặc thanh toán.

Nhà đầu tư nhận thức được rằng đầu tư vào MeeyLand -dự án liên quan đến một số rủi ro nhất định, trong đó trách nhiệm không thể được quy cho Công ty, GTI, người bảo lãnh hoặc ERSS vì khả năng dự đoán và ngăn ngừa hậu quả của những rủi ro đó bị hạn chế. Về vấn đề này, các nhà đầu tư nên đánh giá độc lập các cơ hội đầu tư của mình và Công ty sẽ nỗ lực hết sức để giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào dự án MeeyLand theo hợp đồng đầu tư an toàn.

1. Rủi ro kinh tế cho nhà đầu tư như sau:

• Rủi ro mất thu nhập dự kiến – khả năng xảy ra sự kiện liên quan đến việc mất một phần hoặc toàn bộ thu nhập dự kiến từ cổ phiếu (mất doanh thu)

• Nguy cơ mất tiền đầu tư – khả năng xảy ra sự kiện liên quan đến việc mất một phần hoặc toàn bộ số tiền (tiền mặt và / hoặc cổ phiếu có bảo đảm)

• Nguy cơ mất quá nhiều tiền đầu tư – khả năng xảy ra sự kiện, không chỉ mất hoàn toàn thu nhập dự kiến và vốn đầu tư, mà còn mất vượt quá số tiền đầu tư;

• Rủi ro thanh khoản – khả năng tổn thất tài chính khi nhận được cổ phiếu bảo đảm do thay đổi đánh giá chất lượng của họ (Cổ phiếu được bảo đảm có thể không được thị trường yêu cầu trong phạm vi cần thiết và trong một giới hạn thời gian hợp lý mà không bị mất giá trị, và / hoặc đánh giá có thể khó khăn)

• Rủi ro không đạt được các mục tiêu đầu tư – khả năng tổn thất tài chính phát sinh do không đạt được các mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư. Do thực tế là Công ty không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào cho việc bảo toàn và tăng vốn, nhà đầu tư không thể được đảm bảo mức tăng vốn mà Nhà đầu tư muốn đạt được.

Khách hàng có thể mất một phần hoặc toàn bộ đầu tư. Khách hàng hoàn toàn nhận thức được các rủi ro trong đoạn này, chọn độc lập các gói cổ phần (số tiền) để mua, phù hợp với mục tiêu và mục tiêu đầu tư của mình và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

2. Các dạng rủi ro khác:

• Rủi ro kinh tế – rủi ro của các sự kiện bất lợi có tính chất kinh tế, liên quan đến khách hàng. Những rủi ro như vậy nên được phân bổ như sau:

• Rủi ro về giá – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của khách hàng do thay đổi bất lợi về giá của cổ phiếu được bảo đảm;

• Rủi ro tiền tệ – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của khách hàng do thay đổi bất lợi về tỷ giá hối đoái;

• Rủi ro lạm phát – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của khách hàng do lạm phát;

• Rủi ro thanh khoản – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của khách hàng do khó bán cổ phiếu được bảo đảm tại một thời điểm nhất định;

Phụ lục của thỏa thuận khách hàng v2.0

• Rủi ro thu phí và các khoản phí khác – khả năng tổn thất tài chính của khách hàng liên quan đến việc thiếu thông tin hoàn toàn hoặc một phần của khách hàng về chi phí liên quan đến việc triển khai các hoạt động trong tài khoản. Trước khi thực hiện một số thao tác nhất định, Khách hàng phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để có được cái nhìn rõ ràng về tất cả các khoản hoa hồng và các khoản phí khác phải trả cho khách hàng. Số tiền lệ phí đó có thể được khấu trừ vào các khoản thanh toán hoặc tăng chi phí của khách hàng.

• Rủi ro pháp lý – rủi ro phát sinh tổn thất tài chính của khách hàng do có hiệu lực mới hoặc thay đổi các hành vi pháp lý hiện có. Rủi ro pháp lý cũng bao gồm khả năng tổn thất tài chính của khách hàng do không có hoặc không rõ ràng về các hành vi pháp lý thông thường, trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh hoạt động trên thị trường chứng khoán. Những rủi ro như vậy cũng cần được xác định.

• Rủi ro về luật thuế – rủi ro tổn thất tài chính của khách hàng, liên quan đến việc sử dụng luật thuế hiện hành, thay đổi thứ tự thuế hiện tại của các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Vị trí của cơ quan thuế đối với một số vấn đề nhất định có thể trải qua những thay đổi quan trọng, đến lượt nó, làm tăng khả năng ảnh hưởng xấu đến khách hàng, đầu tư vào MEEY INVEST.

• Rủi ro chính trị xã hội – rủi ro gây thiệt hại tài chính cho khách hàng, liên quan đến thay đổi chính sách kinh tế và chính trị, rủi ro bất ổn chính trị, bất ổn xã hội, bao gồm rủi ro đình công, có nguy cơ bùng phát chiến sự, v.v. hầu hết các thay đổi căn bản có thể dẫn đến việc từ chối hoặc hoãn thi hành bởi MEEY INVEST về nghĩa vụ của mình theo cổ phần bảo đảm, để hạn chế một số khoản đầu tư (ví dụ như nước ngoài) và có thể bị tịch thu hoặc quốc hữu hóa tài sản nhất định của khách hàng.

• Rủi ro tội phạm – rủi ro gây ra tổn thất tài chính của khách hàng, do hành vi trái pháp luật của người thứ ba gây ra, bao gồm rủi ro gian lận đối với tài sản của khách hàng (ví dụ: ghi nợ cổ phiếu bảo đảm của khách hàng trên cơ sở tài liệu giả mạo, trái phép của khách hàng đến tài khoản cá nhân của khách hàng và những thứ tương tự);

• Rủi ro hoạt động (rủi ro kỹ thuật, công nghệ, nhân sự) – rủi ro gây ra tổn thất tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp của khách hàng do lỗi thông tin, điện và các hệ thống khác, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự cố, hệ thống truy cập từ xa, phần mềm, thiết bị viễn thông và các hệ thống khác sự cố kỹ thuật; bởi vì các lỗi liên quan đến sự không hoàn hảo của cơ sở hạ tầng thị trường, bao gồm các hoạt động của công nghệ, quy trình quản lý, kế toán và kiểm soát.

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các hướng dẫn trong thỏa thuận người dùng.

Khách hàng chịu rủi ro thực hiện các giao dịch ngoài kế hoạch trong tài khoản trong trường hợp gửi lại đơn đặt hàng trước khi nhận được kết quả xử lý đơn đặt hàng trước đó. Khách hàng có nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu và đảm bảo rằng các bên thứ ba không có quyền truy cập vào tài khoản. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hoạt động hoặc giao dịch được thực hiện trong tài khoản, ngay cả khi bên thứ ba đã sử dụng trái phép.

Khách hàng biết rằng thông tin được truyền ở dạng không được mã hóa (bằng e-mail, tin nhắn tức thời), không được bảo vệ chống lại truy cập trái phép.

Các bên sẽ tính đến rủi ro liên quan đến khả năng thua lỗ khi trao đổi tin nhắn giữa các công ty và khách hàng bằng các tệp điện tử sử dụng hệ thống email.

Danh sách các yếu tố trên không đầy đủ, do đó khách hàng có thể phải chịu thêm rủi ro liên quan đến việc triển khai các hoạt động đầu tư trong phạm vi của dự án MeeyLand.

Rủi ro là một phần không thể thiếu trong bất kỳ quá trình đầu tư nào. Đầu tư vào dự án Meeyland được thực hiện theo phụ lục của thỏa thuận khách hàng v2.0